Category Verval van Christusregering

Die gesag van kerklike vergaderings en hulle besluite


H L J Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria Een van die mees kritiese vraagstukke wat aanleiding tot die Reformasie van die 16e eeu gegee het was die gesagsvraagstuk, watter dwingende gesag die Vatikaan met sy uitsprake of die konsilies met sy biskoppe of die tradisie met sy gebruike vir die plaaslike gemeentes en die gewetens van […]

Ekskommunikasie GK Bet-El: nog ‘n reaksie


H L J Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria (Die eerste skrywe oor die Ekskommunikasie van GK Bet-El kan hier gelees word.) Dit is baie opmerklik dat Klassis Pretoria Moot sedert die laaste ongeveer 4 jaar gereeld met hierdie nota vorendag kom waarin hulle op sterkte van hulle interpretasie van die Kerkorde sekere gemeentes wat nie met […]

Kerklike besluite is geldig indien dit voldoen aan die grondbeginsel: Die Heilige Gees en ons het besluit. (Handelinge 15).


H L J  Momberg – hljmomberg@mweb.co.za Pretoria Desember 2015 Wanneer is ‘n kerklike besluit geldig, vas en bindend?   In die afgelope tye waar kerke in Suid Afrika op hulle algemene vergaderings kontroversiële besluite geneem het en besig is om te neem,  word dit dikwels in die openbare pers asook in die sosiale media van verskillende […]

Ekskommunikasie van die Gereformeerde Kerk Bet-El – gevolg van tiranie in die valse kerk


HG Kruger Catalysis and Peptide Research Unit, University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Gereformeerde kerk Bet-El het die grondoorsaak van die verval van Christus regering in die kerklike vergaderings binne die GKSA identifiseer as “die ongelukkige sinodebesluit in 1964 waar die Dordse Kerkorde art 31 gewysig is”.  Prof. Bouke Spoelstra het twee […]

The reformation is dead – killed by the silent revolution of the modern Pope


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) University of KwaZulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za  Calvin described the fallacy of the Pope as head of the church in his Institutes (Inst 4.6).  Christ is the only and supreme Head of the Church.  This truth is based on Scripture (Matthew 23:8; Matthew 23:10; John […]

Ontkenning van afgodsdiens in die GKSA


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4001, Suid Afrika. Epos: kruger@ukzn.ac.za  Ons woon vanoggend ‘n erediens by, waargeneem deur ‘n stoere gereformeerde emiritus predikant.  Hy preek oor die goue kalf in die lig van die tweede gebod.  Pragtige gereformeerde boodskap.  Die preek belig die saak vanuit twee aspekte:  God […]

Verplasing van Christusregering in die GKSA is ‘n teken van ‘n vals geloof


HG Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit (http://cpru.ukzn.ac.za/Homepage.aspx) Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4001, Suid Afrika. Epos: kruger@ukzn.ac.za  ‘n Ware geloof kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie (HK vr/ant 64 – Matt 7:18; Joh 15:5).  Die skrif leer dat Christus die enigste hoof van sy kerk is (NGB 31; Ef 1:22; 1 […]

Die verval van Christusregering in die GKSA – Of-of-besluite of die Woord alleen


HG Kruger – kruger@ukzn.ac.za (Durban). Hierdie saak is reeds verskillende kere in hierdie blog uitgelig – sien https://gksa95stellings.wordpress.com/. Ongelukkig het die afgelope sinode (2015) die geleentheid om Christusregering te herstel deur die vingers laat glip.  Verwys na die beskrywingspunt van Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin (Ds Danie Snyman) om die oorspronklike vertolking van KO art 31 te herstel […]

Vyf oorsake vir die opbrokkeling van Kerkeenheid in die GKSA


Gert Kruger, Catalysis and Peptide Research Unit, UKZN (kruger@ukzn.ac.za) Die eerste rede vir die opbrokkeling van Kerkeenheid in die GKSA is verskille in Skrifbeskouing.  Volgens art 5 NGB sien ons die inhoud van die Bybel deur die werking van die Heilige Gees as boeke wat van God af kom.  Ons glo dat God die Woord […]

6. Die sinodebesluit oor die aanvaarding van kelkies tydens nagmaal (sou dit plaaslik verkies word) is ‘n voorbeeld van eiewillige godsdiens wat gelykstaande is aan afgodsdiens.


Motivering: Die antwoord uit die Skrif is duidelik – eiewillige Godsdiens is afgodsdiens (vgl die 2e gebod se verklaring in die Heidelbergse kategismus met verwysing 1 Sam 15:23 – “Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery; eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery….. ” ) NGB art 29 stel duidelik […]